Denim Archieves

Osh Kosh B'gosh Collarless Chore Jacket (1950s)

oshkosh_chorejacket_前面
oshkosh_chorejacket_背面
oshkosh_chorejacket_タグの跡
oshkosh_chorejacket_button

button

oshkosh_chorejacket_pocket

pocket

oshkosh_chorejacket_cuff

cuff

oshkosh_chorejacket_fabric

fabric